پلان فضای باز نمایشگاه دام و طیور مشهد

فضای باز نمایشگاه بین المللی دام، طیور، آبزیان و صنایع وابسته مشهد 98    

پلان سالن عطار نمایشگاه دام و طیور مشهد

سالن عطار نمایشگاه بین المللی دام، طیور، آبزیان و صنایع وابسته مشهد 98  

پلان سالن فردوسی نمایشگاه دام و طیور مشهد

 سالن فردوسی نمایشگاه بین المللی دام، طیور، آبزیان و صنایع وابسته مشهد 98