پانزدهمین نمایشگاه دام, طیور, آبزیان وصنایع وابسته مشهد – تیرماه سال 98

 پوسترپانزدهمین نمایشگاه بین المللی دام, طیور, آبزیان و صنایع وابسته مشهد 

پوستر نمایشگاه