ردیف تاریخ زمان ورود زمان خروج رویداد ملاحظات
1 97/04/15 10:00 21:00 ورود کالا و غرفه سازی
 • شروع عملیات غرفه سازی و ورود کالا
 • ماشین آلات سنگین که نیاز به جرثقیل و یا لیفتراک دارد
2 97/04/16 10:00 21:00 ورود کالا و غرفه سازی
 • شروع عملیات غرفه سازی و ورود کالا
 • ماشین آلات سنگین که نیاز به جرثقیل و یا لیفتراک دارد
3 97/04/17 09:00 21:00 ورود کالا و غرفه سازی
 • شروع عملیات غرفه سازی و ورود کالا
 • ماشین آلات سنگین که نیاز به جرثقیل و یا لیفتراک دارد
4 97/04/18 09:00 21:00 ورود کالا و غرفه سازی
 • ورود کالا و ماشین آلات سنگین که نیاز به جرثقیل و یا لیفتراک دارد حداکثر تا ساعت 16:00و خروج جرثقیل و لیفتراک
 • تحویل کارت غرفه داران
5 97/04/19 09:00 21:00 ورود کالا و غرفه سازی
 • اتمام کار غرفه سازی حداکثر تا ساعت 16:00
 • تحویل کارت غرفه داران
 • ورود کالا های سبک و حمل با جک پالت حداکثر تا ساعت 16:00
 • تحویل غرفه های استاندارد نمایشگاه
6 97/04/20 09:00 21:00 افتتاحیه و روز اول نمایشگاه
 • ورود غرفه داران از ساعت 9:00
 • تحویل کارت غرفه داران
 • باز شدن راس ساعت 16 بعد از ظهر برای بازدید کننده
 • افتتاحیه نمایشگاه ساعت 18
 • ورود مقامات و مسئولین و بازدید کنندگان به نمایشگاه
7 97/04/21 15:30 21:00 روز دوم نمایشگاه
 • ورود غرفه داران از ساعت 15:30
 • باز شدن راس ساعت 16 بعد از ظهر
 • ورود مقامات و مسئولین و بازدید کنندگان به نمایشگاه
 • برگزاری کارگاه و کلاس آموزشی
8 97/04/22 15:30 21:00 روز سوم نمایشگاه
 • ورود غرفه داران از ساعت 15:30
 • باز شدن راس ساعت 16بعد از ظهر
 • ورود مقامات و مسئولین و بازدید کنندگان به نمایشگاه
 • برگزاری کارگاه و کلاس آموزشی
9 97/04/23 15:30 21:00 روز چهارم نمایشگاه
 • باز شدن راس ساعت 15:30
 • ورود مقامات و مسئولین و بازدید کنندگان به نمایشگاه
 • برگزاری کارگاه و کلاس آموزشی
 • اختتامیه و تقدیم گواهی حضور در نمایشگاه
10 97/04/24 9:30 21:00 تخلیه و خروج کالا
 • خروج کالا های سبک و قابل حمل با چرخ دستی
 • ورود جرثقیل ها و ماشین های باری از ساعت 13:00به داخل سالن ها به ترتیب نزدیک بودن به دربهای بارگیری
11 97/04/25 9:30 21:00 تخلیه و خروج کالا
 • ورود جرثقیل ها و ماشین های باری از ساعت 9:00به داخل سالن ها به ترتیب نزدیک بودن به دربهای بارگیری