تماس با ما
31519 – 051
محل برگزاری
نمایشگاه بین المللی مشهد
ساعت بازدید
ساعت 17 الی 23
تاریخ برگزاری
18 الی 21 تیرماه 1398